Sünnet yaptırmak….

En iyi bir şekilde sünnet  yaptırmak için sayfamızı lütfen okuyunuz

Yeni doğan sünneti nedir?

Bebekler doğumdan bir gün sonra sünnet edilebilir. Ancak bebekte doğuştan bir Penis anomalisi var ise daha sonra sünnet derisi onarımında kullanılacağı için yeni doğan sünneti uygulanmaz.

Sünnet hangi yaşta yapılır?

”Sünnet, yaparken ameliyathane koşulları, deneyimli bir uzman ve cerrahi şartlara uyarak yapılır ve sonrası yara bakımı uygun bir şekilde yine kurallar çerçevesinde yapılır ise Sünnet her yaşta yapılabilir.

Sünneti kimler yapabilir?

1 Ocak 2015 tarihinden sonra tam gün yasasında düzenlenen ”erkekliğe ilk adım” ve dini vecibe olarak yerine getirilen Sünnet ameliyatlarının sadece uzman hekimler tarafından yapılacağı karara bağlanmıştır

Sünnet sonrası tedavi ve bakım

Sünnet yapıldıktan sonra sorunsuz bir operasyon yapılmış ise özel bir bakıma gerek olmamaktadır. Bir hafta içerisinde Penis kendisini toparlayacaktır. Sargının değiştirilmesinde biraz özen gösterilmelidir. Sargı bezinin deriye yapışmasını önlemek için vazelin sürülbilir.

Op. Dr. Levent Ceyhan

Op. Dr. Levent Ceyhan 10,000 den fazla Sünnet yapmış deneyimli bir Çocuk Cerrahisi Uzman Hekimidir.

Sünnet hakkında bilgi

Kayseri ve çevre ilçelerinde Sünnet hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz…..

Bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz diğer konular

 

Akut apndisit -Karın ağrısına sebep olan en sık neden

 

Akut apandisit ve apendektomi çocuk yaş grubunda karşılaşılan cerrahi acillerin en başında gelir. Okul öncesi yaşlarda daha seyrek görülen apandisit yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkar Akut apandisitli çocukları 1/3 tanı konulduğunda perfore olmuş durumdadır. Sıvı elektrolit tedavisi ve çok daha güçlü antibiyotiklere rağmen okul öncesi akut apandisitlerin morbiditesi hala yüksektir. Çocuklarda akut apandisitin tanı konulması oldukça güç olabilmektedir Çeşitli raporlarda Çocuklardaki negatif apendektomi oranları %10-15 lere kadar çıkmaktadır A. Apandisitte tanısında en önemli dayanaklar hastanın hikayesi ve fizik muayene bulgularıdır .Kusma ve ateşin izlediği göbek çevresinde başlayan karın ağrısı ilk belirtidir inflamasyonun ilerlemesiyle ağrı sağ alt kadrana oturur ve çocuğun sağ alt kadranı hassaslaşır .Labratuvar çalışmaları ve karın grafileri A. Apandisitte yol gösterici değildir son yıllarda klinik belirti ve bulguları apandisit lehine olan olgularda kompresyon ultrasonografisi%80-94 duyarlılık ,%%90 özgüllük ve %90 oranında doğruluk la tanıya yardımcı olabilmektedir seçilmiş olgularda Bilgisayarlı Tomografi den faydalanılabilmektedir Belirti ve bulguları ameliyat kararı verecek kadar belirgin olmayan hastalar hastanede yatırılarak gözetlenmelidir.Bu arada tekrarlı muayeneler ile tanıya gidilmekte olanak sağlamaktadır. Bu durum hastaya rahatsızlık veren işlemler değildir .Perfore olmuş olduğu düşünülen çocuklarda öncelikle sıvı elektrolit dengeleri düzeltilmeli ve sepsis ve ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için aerobik ve aneorobik bakterilere yönelik antibiotikler başlanmalıdır. Apandisitin tanı konulduktan sonra tedavisi hemen planlanarak ameliyata alınmalıdır apandektomi iki farklı yöntem ile yapılmaktadır 1.Açık yöntem ile yapılan apendektomi 2.Laparoskopik apendektomi 1. Laparaskopik apendektomide ise Trans umblikal laparoskopik apendektomi yöntemi kullanılır ve üç adet port vasıtasıyla gerçekleştirilir ilk port göbekten girilir ve kamera dır ilk bu yerleştirildikten sonra diğer port lar görerek diğer portlarında yerleştirilmesi sağlanır apendiks bipolar bir enstrüman ile veya monopolar bir kanca ile iskeletize edilir büyük damarlar klipsler ile ve ya sütür ile bağlanır inflame dokuların ve küçük damarların varlığında klips veya dikişlere ihtiyaç duyulmaz apendiks tabanı ya luplar ile yada stapler yardımıyla bağlanır . Ve inflame apendiks göbekten çıkartılarak dışarı alınır bu yöntemin en önemli avantajı hastanede kalış süresini kısaltması ve kozmetik sonuçlarımım iyi olmasıdır .

apandist_6
apandist_5
apandist_3

Laparoskopik apendektomi

port giriş yerleri

Laparoskopik Amelitatta apendiks

mezo koterizasyonu

Açık Apendektomi Ameliyat

insizyon yeri

Laparoskopik Amelitatta apendiks mezo koterizasyonu 2. Açık yöntemle apendektomi de Sağ alt kadranda M. Ruckey Dawis insizyonu ile yada Mc Burner insizyonu ile girilerek katlar geçilerek apendektomi işlemi yapmak için batına girilir Apendiks kokü ve mezosu kesildikten sonra klemplenir ve sonra bağlanır ve apendektomi yapılır .Güdüğün Gömülüp gömülmemesi cerrahın tercihidir Çeşitli çalışmalarda apendiks güdüğünün sadece bağlandığı ve bağlanıp çekum duvarına gömüldüğü olgularda Yara yeri enfeksiyonu ve post operatif ateş açısından anlamlı fark olmamaktadır içerde püğ varsa Serum Fizyolojik ile içerisi yıkanmalıdır dren konulmasına gerek yoktur karın duvarı uygun şekilde kapatılır .

apandist_4
apandist_2
apandist_1

Açık Apendektomi Cerrahi insizyon

sonrası geçilen katlar

Açık Apendektomi mezosunun

bağlanması

Açık Apendektomi

işlemi

Perfore olmamış akut apandisitlerde hastanede kalış süresi 3-4 günü geçmemektedir. Perfore olmuş apandisitlerde ise tedavi sırasında gelişebilecek komplikasyonlara göre 7- 15 gün arasında hastanede kalış gerekmektedir.

Sonuç

Perioperatif bakım ve antibiotiklerin ilerlemesi neticesinde çocukluk çağı apandisitlerde mortalite sıfıra yakındır. Apendektomi geçiren çocukların büyük bir çoğunluğunda uzun dönemde ki sonuçları çok iyidir, çok az bir kısmında barsak yapışıklıkları götlmektedir.

Hipospadias (Peygamber sünnetli Çocuklar )

Hipospadias (Peygamber sünnetli Çocuklar )

– Hipo (aşağı) ,Spadon (yarık ) yunanca

– Ön idrar deliğinin tam olmayan gelişimi nedeni ile ortaya çıkan pipi anomalisi Genellikle idrar kanalının en son açılan deliğinin pipinin ana şaftı ile sarılı olması yerine ince bir deri ile örtülü olmasıdır pipinin ana şaftı arasındaki dokunun az gelişmesi şeklinde tanımlanır.

Görülme sıklığı

– 1000 canlı doğumda 1- 3 şeklinde görülmektedir

– Günümüzde sıklığı artmış gibi görünse de teşhis ve takipteki gelişmeler ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Peygamber sünnetli hastalarında görülen bulgular

– Hipospadias iki ana tipi mevcuttur. Korpus spongiozumun distalde kesintiye uğraması ile oluşmuş minimal pipideki eğrilik ile birlikte olan

– Korpus spongiozumun proksimalde kesintiye uğraması ile oluşmuş penisin ön yüzeyindeki dokuların şiddetli zayıflığına bağlı belirgin pipideki birlikte olan hipospadias

– Penis sırtında toplanan sünnet derisi

– Ancak en hafif olan hipospadiaslarda sağlam sünnet derisi de görülebilmektedir.

– Pipi eğriliği

– İdrar akımı

– Cinsel İlişki – çocuk sahibi olabilme yeterliliğin de sorun

– Psikoseksüel Gelişim sorunları

 

_20190504_193434

Çeşitli hipospadias sınıflamaları

BİRLİKTE GÖRÜLEN EK ANOMALİLER

– İnmemiş testis ve kasık fıtığı (% 7 – 13)

Böbrek yokluğu ,böbrek ve böbrek yolları anomalileri

U –P darlık

Bu anomaliler idrar deliğinin pipini en uç kısmına mesafesisinin

Torbaya yaklaştıkça yandaş görülme sıklığı artmaktadır

_20190504_193403

Peygamber sünnetli çocuklar ne yapmalıdır?

 

Bu rahatsızlığı olan çocuklar öncelikle çocuk cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmelidir ve hastalığının şiddeti hakkında bilgi almalıdır .

Bu önemli bir sorun mudur ?

Evet bu hastalar hafif veya ağır rahatsızlığı olan çocuklar Çocuk Cerahı tarafından muayene edilmeli ve gelecekte ameliyatı planlanmalıdır.

Peygamber sünnetli çocuklar ne zaman ameliyat ve sünneti yapılmalı ?

Bu sorunun cevabı çocuk Çocuk Cerrahı tarafından hasta muayene edilmeden vermekuygun olmaz ancak bu hastalar 4 yaşından önce ameliyatı yapılmış olması gerekmektedir

Ameliyatı kim yapar ?

Bu ameliyatı bu konuda tecrübesi olan Çocuk Cerrahının yapması uygundur öncesinde aile ayrıntılı bir araştırma yapmalıdır .

Ameliyat ağrı bir ameliyat mıdır ?

Hem evet hem hayır Hastalığın ağırlık derecesine göre yapılacak ameliyat şekli değişmektedir.

Hastanede Kaç gün kalınmaktadır ?

Sondalı ve sondasız olmak üzere 2- 12 gün arasında hastanede kalış gerekmektedir.

Ameliyat sonrası karşılaşılan en sık sorular ?

– Kanama

– İnfeksiyon

– Yapılan yeni idrar kanalının gangreni

– Yapılan idrar kanalında delik (en sık)

– Yapılan idrar kanalında darlık

– Yapılan idrar kanalında anormal genişlemeler

– Kalıcı pipide eğrilik

– Ve çok sayıda geçirilmek sorunda kalınan ameliyatlar ve başarısızlıklar

 

Uzm.Dr.Levent CEYHAN

Çocuk Cerrahi UZMANI

İnvajinasyon(Akut karın ağrısı sebeblerinden)

İnvajinasyon proksimal bir barsak bölümünü daha distaldeki barsak segmentinin içine teleskop gibi girmesi şeklinde tanımlanabilir. Bebek ve çocuklardaki rektal kanamanın ve barsak tıkanıklıklarının önemli bir nedenidir Barsak tıkanıklıkların 3- 24 ay arasındaki bebeklerde en sık nedenidir

Olguların çoğunda %80-90 ileokolik invajinasyon %15 ileo ileal invajinasyon Nadirende kolokolik jejunojejunal veya ileo – kolik gibi ikili , üçlü şeklinde görülebilmektedir.

 

Kolokolik invajinasyon daha çok paraziter hastalıklara sekonder gelişebilmektedir .İdyopatik invajinasyonun klasik olarak daha çok 5-10 aylar arasında görülmektedir tüm invajinasyonun yarısı 1 yaşından ,%%63-95 i 2 yaşından daha küçük çocuklarda görülür olguların %10-25 i 2- 5 yaş arasında görülür Tüm dünyada görülen invajinasyon görülmesi bölgeler arasında farklılıklar göstermektedir. Kesin olmamakla birlikte invajinasyon sıklığı ortalama 1000 canlı doğumda 1-4 arasında görülmektedir. Zaman Zaman bazı mevsimlerde invajinasyon olguları peş peşe geldiğini hepimiz şahit olmaktayız Özellikle gastroenteritlerin daha yaygın olduğu ,ilkbahar ve yaz aylarında ve üst solunum yolu enfeksiyonların daha sık olduğu kış aylarında sık olarak görülmektedir.

 

Sebebleri nelerdir ?

Klasik invajinasyonun belirgin bir etyolojik faktör yoktur ve buna idyopatik invajinasyon denir bu tip invajinasyonun etiyolojisinde gıda değişiklikleri takiben peyer plak hipertrofisi ,Adeno viruslara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında oluşan mezenter lenfadenopatisi ve rota virüs enfeksiyonuna bağlı gastro enteritlerin solu olmaktadır İdyopatik invajinasyonun ortaya çıkışında bazı yapısal özelliklerin rolünün olduğu öne sürülmektedir bunlar arasında İleoçekal bölgedeki peristaltik hareketlerde bir koordinasyon bozukluğunun olması Küçük yaştaki bebeklerin bir çoğunda daha çok hareketli inen kolon invajinasyona zemin hazırlamaktadır . ilk yaşlarda terminal ileunda peyer plakları daha belirgindi bu durum invajinasyona neden olmaktadır.

 

Bebeklerde ileum ile kolon arasında çap farkı belirgin olması nedeniyle invajinasyon daha sık görülmektedir İleoçekal kapakçık çekum içine uzandığı için bu da invajinasyon zemin hazırlamaktadır bir yaşın altındaki görülen invajinasyona neden olan patolojiler ancak %3 lük bir yer kaplamaktadır 5 yaşın üstündeki çocuklarda bu oran %57 , erişkinde ise %75-90 olarak karşımıza çıkmaktadır .

 

Bu nedenler ise; Meckel divertikül bu en sık neden dir, yarısını oluşturur Peutz-Jeghers sendromu neredeyse diğer yarısını oluşturmaktadır İleum duplikasyonu Lenfoma Lösemi ,Hemofili Travma veya Henoch – Schönlein purpurası Hemanjiomlar, Lenfanjiomlar İleumda polipler, lenfoid hiperplaziler PAN,Kistik fibrozis Chron Hast.

 

İnvajinasyon sonrası neler olur ?

İnvajine olmuş barsak segmentinde öncelikle lenfatik dolaşım bozulur sonra venöz dolaşım bozulur giderek artan ödem ve mukozal kanama arteriyel dolaşımıda bozar.

 

Belirtileri nasıldır ?

Erken dönemde kusma ve halsizlik 20 dakikalık aralıklarda gelen geldiğinde bacakları karnına çektirecek kadar şiddetli ağrı atakları mevcuttur

Karın hassasiyeti mevcuttur sol alt karın genellikle boştur

 

Tanı

İnvajinasyonun tanısında Batın USG vazgeçilmez görüntüleme yöntemidir ultrosonografik olarak hedef işareti , yalancı böbrek, öküz gözü şeklinde ifade edilmektedir %98.5 duyarlı ,%100 özgüldür.

 

Tedavi

İki farklı yöntem izlenir: Ameliyatsız yöntem Sıvı ve hava kullanılarak invajinasyon ameliyatsız olarak %75-95 düzeltilebilmektedir. Ameliyat yöntem

İnvajinasyon gerçekleşmiş çocuklarda olgu 48 saati geçmiş ise bir kanlı kaka yapma hikayesi olması ve genel durum bozukluğu olan çocuklar gecikmeden hemen ameliyata alınarak el ile redükte edilmelidir .

_20190504_193338
_20190504_193314

Hava ile ivajinasyon redksiyonu

                                         Cerrahi ivajinasyon redksiyonu

Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı karın içindeki organların (ki bu organlar genellikle barsaklar ve kızlarda ayrıca yumurtalıklar da olabilmektedir) kasık kanalından karın dışına cilt altına çıkmasıdır.  

 

Daha bebek anne karnındayken karın zarı erkek çocuklarda testislerle kızlarda rahimi tutan bağlar ile beraber kasık kanalı boyunca sürüklenmekte ve sonra kapanıp kaybolmaktadır. Eğer bu karın zarı uzantısı kapanmaz ve kese şekilinde kalırsa fıtığa sebep olmaktadır. Erkek çocuklarında sıklıkla

barsaklar ya da omentum adı verilen karın içi yağ dokusu, kız çocuklarında ise yine aynı şekilde omentum, yumurtalıklar ve barsaklar ıkınmakla bu kesenin içine girerek kasık bölgesinde ve hatta erkek çocuklarda torbalarda bir şişliğe sebep olur ki, bu durumlar kasık fıtığı olarak adlandırılmaktadır.

_20190504_193247

Kasık fıtığı nedir ?

Kasık fıtığı çocuklarda inguinal bölge olarak nitelendirdiğimiz kasık bölgesinde ortaya çıkan kasık kanalına barsakların girmesi şeklinde tarif edebiliriz.

 

Kasık fıtığının belirtisi nasıl olur ?

Çocuklarda fıtığın ilk ve en önemli bulgusu genellikle aileler tarafından tespit edilen bebeğin veya çocuğun kasık bölgesinde ortaya çıkan ve kendiliğinden kaybolan şişliktir.

 

Kasık Fıtığı En sık Hangi cinste görülür ?

Kasık Fıtığı her iki cinste de görülse de erkek çocuklar da daha sık görülür ve kasık fıtığı sıklıkla sağ tarafta daha az oranda sol tarafta görülmektedir.

 

Kasık fıtığı ne zaman görülür ?

Kasık fıtığı özellikle bebeklik döneminde daha sık görülür pre matür bebeklerde daha sık görülmektededir. Kasık fıtığı acil bir durum mudur?

 

 

Boğulmuş fıtık Nedir ?

Kasık fıtığı acil bir durum değildir ancak barsakların kanala girmesi nedeniyle barsaklar da tıkanıklığa Boğulmasına neden olması nedeniyle acil durumlara sebep olacağı için dikkatli olunmalıdır.

 

Kasık fıtığı ne zaman ameliyet edilmeli?

Kasık Fıtığı ortaya çıktıktan sonra planlı bir şekilde en erken bir zamanda ameliyatı planlanmalı ve yapılmalıdır.

 

Kasık Fıtığı ameliyatını kim yapar?

Kasık fıtığı ameliyatını bu konuda tecrübeli Çocuk Cerrahi Uzmanınca yapılmalıdır.

 

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası hastanede kalınıyor mu?

Kasık fıtığı ameliyatları günübirlik cerrahi sınıfında olup hastalar aynı gün evlerine taburcu edilmektedir.

 

Kasık Fıtığı Ameliyatı kaç günde iyileşmektedir ?

Kasık fıtığı ortalama 10 gün içinde tama yakın iyileşmektedir.

 

Kasık fıtığı tekrar eder mi ?

Kasık fıtığı nadir olarak tekrar etmektedir ancak bir tarafta fıtık varken ameliyat sonrası diğer tarafta kasık fıtığı çıkmaktadır.